ข้อบ่งชี้ใหม่ โควิด Covid-19  

Print

ข้อบ่งชี้ใหม่ โควิด Covid-19  
1.มีไข้
2.ไอแห้ง
3.สูยเสียการรับรส
4การได้กลิ่น
หากพบอาการเหล่ารีพบแพทย์เพื่อตรวรักาษายิ่งเจอไวมีโอกาสหายสูง